Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Ξιώνης » Διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο

Νικόλαος Ξιώνης, Επίκουρος Καθηγητής - Νικόλαος Ξιώνης (Nikolaos Xionis)

To continue in English, please click here.

Διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο

Ὁ Νικόλαος Ξιώνης ὡς Λέκτορας καί στή συνέχεια ὡς Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ Τομέως Συστηματικῆς Θεολογίας, ἀνέλαβε τή διδασκαλία τῶν παρακάτω μαθημάτων:

 

Α. Σέ προπτυχιακό ἐπίπεδο:

1. Ὑποχρεωτικά μαθήματα:

α. Δογματική Α' (30690), ἀπό τό 2009 μέχρι σήμερα.

Στό μάθημα αὐτό γίνεται μεθοδική καί συστηματική, δηλ. ἐπιστημονική ἐξέταση καί διδασκαλία τῶν δογμάτων καί τῶν χριστιανικῶν διδασκαλιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα α) τῆς ἔννοιας καί τοῦ περιεχομένου τοῦ δόγματος καί τῆς θείας ἀποκαλύψεως, β) τῆς Τριαδολογίας καί γ) τῆς δημιουργίας τῆς κτιστῆς φύσεως.

β. Δογματική Β' (30691), ἀπό τό 2006 μέχρι σήμερα.

Στό πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ μαθήματος παρουσιάζεται καί ἀναλύεται συστηματικά 1) τό χριστολογικό δόγμα, δηλ. ἡ ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ μέ ἀναφορές σέ βιβλικές πατερικές καί ἱστορικοδογματικές πηγές, 2) ἡ Ἐκκλησιολογία,  3) ἡ Σωτηριολογία καί 4) ἡ Ἐσχατολογία.

 

2.  Ἐπιλεγόμενα μαθήματα:

α. Χριστολογική Ὁρολογία (771), ἀπό τό 2006 μέχρι τό 2009.

β. Θέματα Ἐκκλησιολογίας (772), ἀπό τό 2006 μέχρι τό 2007.

γ. Γνώσις τοῦ Θεοῦ (773), ἀπό τό 2006 μέχρι τό 2007.

δ. Εἰσαγωγήν εἰς τήν Θεολογίαν (776), ἀπό τό 2007 μέχρι τό 2009.

ε. Θέματα Ἀνθρωπολογίας (782), ἀπό τό 2007 μέχρι τό 2009.

στ. Θέματα Δογματικῆς (30687), ἀπό τό  2009 μέχρι τό 2011.

ζ. Δυτική Θεολογία (30807), ἀπό τό 2011 μέχρι σήμερα.

Στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος ἐξετάζονται συστηματικῶς οἱ γενικές ἀρχές καί οἱ προϋποθέσεις τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας καί παρουσιάζονται συνοπτικῶς τά σημαντικότερα θεολογικά ρεύματα τῆς δυτικῆς θεολογίας τοῦ 20ου αἰώνα.

η. Χριστιανική Ἀνθρωπολογία καί Κοσμολογία (30835), ἀπό τό 2014 μέχρι σήμερα.

Παρουσιάζονται καί ἀναλύονται θέματα τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ἰδιαιτέρως δέ τῆς σημασίας τοῦ προσώπου σέ ἀναφορά μέ τίς ἀντιλήψεις περί τοῦ ἀνθρώπου τῶν μή χριστιανικῶν πολιτισμῶν τῆς Μεσογείου καί τῆς δυτικῆς θεολογικῆς παραδόσεως.

Ἐπίσης συμβάλλει στήν ὀργάνωση διατομεακῶν σεμιναρίων προπτυχιακῶν φοιτητῶν γιά τήν καλύτερη καί εὐρύτερη γνώση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας.

Ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν διδακτικῶν του καθηκόντων προσπαθεῖ ἀκόμη νά παρουσιάσει μέσω τῆς ὀργανώσεως εἰδικῶν διαλέξεων ἀπό θεολόγους, λαϊκούς καί κληρικούς, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, τή δυτική θεολογική σκέψη καί παράδοση προκειμένου οἱ φοιτητές νά ἀποκτήσουν μία σφαιρική γνώση τῆς Θεολογίας. Σκοπός του εἶναι ἡ σαφής γνώση τῆς πίστεως ἐντός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, ὥστε νά διακρίνεται σαφῶς ἡ θεολογική σκέψη ἀπό τόν ἀντίστοιχο θεολογικό στοχασμό καί νά ἀποκλείεται ὁ κίνδυνος συγχύσεως τῆς Θεολογίας μέ τίς ἄλλες ἐπιστῆμες, μέ τίς ὁποῖες σαφῶς καί διαλέγεται. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο ἐπιχειρεῖ νά συμβάλλει ἐποικοδομητικά στό διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς Ἑτερόδοξες Χριστιανικές Ἐκκλησίες, καθώς ἐπίσης καί στόν διαθρησκειακό διάλογο, χωρίς νά ἀλλοιώνεται ἡ πίστη καί νά παραγνωρίζεται ἡ παράδοση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

 

B. Σέ μεταπτυχιακό ἐπίπεδο:

α. Θέματα Δογματικῆς Θεολογίας Β', κατά τά ἀκαδ. ἔτη 2007-2011.

β. Θέματα Δογματικῆς Θεολογίας Α',  Οὐσία καί ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, κατά τά ἀκαδ. ἔτη 2009-2011.

γ. Θέματα Δογματικῆς, κατά τά ἀκαδ. ἔτη 2011-2013.

δ. Μεθοδολογία συστηματικῆς Θεολογίας καί Ἑρμηνεία Δογματικῶν Κειμένων (συνδιδασκαλία μέ τόν Ἀναπλ. Καθηγητή κ. Κων/νο Κορναράκη), κατά τά ἀκαδ. ἔτη 2011-2014.

ε. Ἐκκλησία καί Δόγμα, ἀπό τό 2011 μέχρι σήμερα.

Στό πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ μαθήματος ἐξετάζεται συστηματικά καί ἀναπτύσσεται ἡ ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικής Ἐκκλησίας ἐπί τῆ βάσει τῶν πατερικῶν κειμένων σέ συνάρτηση μέ σύγχρονα ἐκκλησιολογικά ζητήματα.

στ. Ἑρμηνεία Δογματικῶν Κειμένων, ἀπό τό 2014 μέχρι σήμερα.

Στό μάθημα αὐτό γίνεται συστηματική ἀνάλυση σημαντικῶν πατερικῶν δογματικῶν ἔργων, πού παρουσιάζουν τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀποσαφηνίζουν θέματα τῆς Δογματικῆς.

ζ. Τό ρητόν καί ἄρρητον τῆς Θεολογίας, ἀπό τό 2013 μέχρι σήμερα.

Ὁ Θεός, ἄν καί εἶναι προσιτός μέσω τῆς Οἰκονομίας, μένει ἀπρόσιτος κατά τόν ἀΐδιο τρόπο τῆς ὑπάρξεώς του. Ἔτσι ἐρευνᾶται ὁ τρόπος προσέγγισης καί γνώσης τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο.

 

Γ. Στο πλαίσιο τοῦ Α' καί Β' Κύκλου τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν ὁ Νικόλαος Ξιώνης συμμετέχει εἴτε ὡς ἐπιβλέπων καθηγητής, εἴτε ὡς μέλος τριμελῶν ἐπιτροπῶν κρίσεως μεταπτυχιακῶν διπλωματικῶν ἐργασιῶν ἤ τριμελῶν συμβουλευτικῶν ἐπιτροπῶν διδακτορικῶν διατριβῶν, εἴτε ὡς μέλος τῶν ἑπταμελῶν ἐπιτροπῶν κρίσης σέ πάνω ἀπό 45 περιπτώσεις μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων.