Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Ξιώνης » Εργογραφία

Νικόλαος Ξιώνης, Επίκουρος Καθηγητής - Νικόλαος Ξιώνης (Nikolaos Xionis)

To continue in English, please click here.

Ἐργογραφία (ἐνδεικτική)

1.      Οὐσία καί ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, διδακτορική διατριβή, ἐκδ. Γρηγόρη,  Ἀθήνα 1999, σελ. 320.

2.      Θεολογικά καί φιλοσοφικά στοιχεῖα στήν Πασκαλική σκέψη καί στόν Ὑπαρξισμό, Ἀθήνα 2001, σελ. 240.

3.      Προλεγόμενα Θεολογικῆς Ἀνθρωπολογίας. Προχριστιανική, ἑτερόδοξη καί ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2007, σελ. 172.

4.      «DiePersondesMenschennachRomanoGuardini», στό ΕΕΘΣΘ - Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, τ. 6, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 245-268.

5.      «Die Erkenntnis Gottes nach Walter Kasper», στό ΘΕΟΛΟΓΙΑ 72 (2001), σελ. 167-282.

6.      «Θεσσαλονίκης παράδοση πίστεως κατά τή μαρτυρία τοῦ ἁγ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας», στό ΕΕΘΣΘ - Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, τ. 11, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 129-137.

7.      Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅτι καὶ Θεὸς καὶ ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν - Συμβολή στή συστηματική ἑρμηνεία περί τῆς ὑποστάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Τριαδολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2015, σελ. 364.

8.      «Die Bedeutung des Begriffs personaler Freiheit bei den Kappadozischen Kirchenvätern für die Gegenwart», στόGezwungene Freiheit? Personale Freiheit im pluralististischen Europa, ἐπ. ἔκδ. Markus Mühling, ἐκδ. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, σελ. 82-100.

9.      «Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου καί ἡ αἵρεση τῶν τροπικῶν (Învățătura Sfântului Atanasie cel Mare despre Sfântul Huh și erezia modaliștilor)», στό ΕΕΘΣΠΑ ΜΔ' (2009), σελ. 459-470, καί στά Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου, μέ θέμα: «Învătăturile fundamentale de credință în spiritualitatea și cultura româneascâ», τοῦ Πανεπιστημίου «Ovidius» τῆς Κωνστάντζα, Dorna Arini, 2-3 Νοεμβρίου 2010, σελ. 86-96.

10.  «Ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου(Caracterul eclesiologic al Sfintei Taine a Căsătoriei)», στό ΕΕΘΣΠΑ ΜΕ' (2010), σελ. 423-442, καί στά Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου μέ θέμα: «Sfintele Taine și familia creștina», τοῦ Πανεπιστημίου «Ovidius» τῆς Κωνστάντζα, Dorna Arini, 17-19 Ὀκτωβρίου 2011, σελ. 54-68.

11.  «Ὁ θεολογικός λόγος: τό "κατ' ἀλήθειαν ζῆν"», στό ΕΕΘΣΠΑ ΜΣΤ' (2011), σελ. 411-436. Τό συγκεκριμένο ἄρθρο μεταφράστηκε καί στήν ἀγγλική μέ τίτλο, «The Theological Word: “Living according to Truth”», στό International Journal of Orthodox Theology 5:1 (2014), σελ. 85-118.

12.  «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ μοναχισμός (Святой Григорий Палама и монашество)», στό Μοναστήρια τῆς Κέρκυρας, ἐκδ. Ἱερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων, Κέρκυρα 2012, σελ. 47-51 καί στό МОНАСТIРИ КЕРКИРЬI (КОРФУ), ἐκδ. СВЯЩЕННАЯ МИТРОПОЛИЯ КЕРКИРСКАЯ, ПАКСИЙСКАЯ И ДИАПОНТИЙСКИХ ОСТРОВОВ, КЕРКИРА 2012, σελ. 47-51.

13.  «Ἡ νόσος τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἐν Χριστῷ θεραπεία της. Τό μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου», εἰσήγηση στά Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου μέ θέμα: «Taina însănătoşirii vieţii sufleteşti şi trupeşti şi modalitate de pastoraţie a bolnavilor» τοῦ Πανεπιστημίου «Ovidius» τῆς Κωνστάντζα, Dorna Arini, 15-16 Ὀκτωβρίου 2012, σελ. 41-58, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε καί στό Οἰακοστρόφιον, Τιμητικός Τόμος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. Δωροθέου Β', σελ. 552-563.

14.  «Biserica și Tradiția în lumea contemporană (Ἐκκλησία καί Παράδοση στόν σύγχρονο κόσμο)», στά  Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, μέ θέμα: «Biserica si Societatea in contemporaneitate: provocari, tendinte si perspective», τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Valahia τῆς Târgovişte Ρουμανίας, 5-6 Ἰουνίου 2013, σελ. 368-382.

15.  «Ecumenicitatea Besericii și omogenizarea societății contemporane (Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ὁμογενοποίηση τῆς σύγχρονης κοινωνίας)», στά Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, μέ θέμα: «Globalizare, religie și educație», τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Valahia τῆς Targoviste Ρουμανίας, 13-14 Νοεμβρίου 2013, σελ. 306-322.

16.  «Ὁ ἱστορικός χαρακτήρας τοῦ δόγματος. Ὁ λόγος τῆς Ἀληθείας στήν ἱστορία τῆς θείας ἀποκαλύψεως (TheHistoricalCharacterofDogma: theWorldofTruthintheHistoryofDivineRevelation)», εἰσήγηση στό Δ' Διεθνές Συμπόσιο Ὀρθόδοξης Δογματικῆς Θεολογίας, μέ θέμα: «Dogma and terminology in the Orthodox Tradition Today», (Σόφια, 22-24 Σεπτεμβρίου 2014), καί δημοσιεύθηκε στό  Θεολογία 85 (2014), σελ. 63-76, στό ДОГМАТ и ТЕРМИНОЛОГИЯ, В ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЯНСКА ТРАДИЦ ИЯ, Маmерuaпu оm lV Меж∂унаро∂ен сuмnoзuум nо nравоспавна ∂огмаmuка, 22-25 сеnmемврu 2013, Софuя, ἐπ. ἔκδ. Любомuр Тенеке∂жuев, ἔκδ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИМ", СОФИЯ 2014, σελ. 88-100 καί στά Πρακτικά τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου: Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition Today, ἐπ. ἔκδ. Ioan Tulcan, Peter Bouteneff, Michel Stavrou, ἐκδ. ASTRA MUSEUM, Sibiu 2015, σελ. 21-31.

17.  «Ἡ προαίρεση ὡς παράγων διαμορφώσεως τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας κατά τόν ἅγ. Ἰωάννη τό Χρυσόστομο», εἰσήγηση πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τοῦ Α' Διεθνοῦς Πατρολογικοῦ Συμποσίου, πού ἔλαβε χώρα στό Drobeta Turnu Severin Ρουμανίας, 7-9 Ὀκτωβρίου 2014.

18.  «Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνος καί ἡ σημασία τῆς ἐπίκλισης καί προσκύνησης τῶν ἁγίων», εἰσήγηση πρός δημοσίευση στά Πρακτικά τοῦ Β' Διεθνοῦς Πατρολογικοῦ Συμποσίου, πού ἔλαβε χώρα στό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἄννης Orsova Ρουμανίας, 7-10 Σεπτεμβρίου 2015.