Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Ξιώνης » Συμμετοχή σε Συνέδρια

Νικόλαος Ξιώνης, Επίκουρος Καθηγητής - Νικόλαος Ξιώνης (Nikolaos Xionis)

To continue in English, please click here.

Συμμετοχή σε συνέδρια

1. I' Διαχριστιανικό Συμπόσιο «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γέφυρα Ανατολής και Δύσης», πού διοργάνωσε τό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. σέ συνεργασία μέ τό Ἰνστιτοῦτο Πνευματικότητος τοῦ Ποντιφικικοῦ «Ateneo Antonianum» (Τήνος 16-19 Σεπτεμβρίου 2007).

2. Στο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συμπόσιο «PersonaleFreiheitinpluralistischenGesellschaften», πού ὀργάνωσε τό Ἰνστιτοῦτο Εὐαγγελικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Regensburg σέ συνεργασία μέ τό πανεπιστημιακό ἵδρυμα Vielberth (Regensburg 9 - 12 Νοεμβρίου 2007) εἰσηγηθείς τό θέμα «DieBedeutungdesBegriffspersonalerFreiheitbeidenKappadozischenKirchenväternfürdieGegenwart».

3. Στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1600 ΕΤΗ (407-2007)», πού ὀργάνωσε τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῶν 1600 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἁγίου Πατρός (Θεσσαλονίκη 22 – 25 Νοεμβρίου 2007), εἰσηγηθείς τό θέμα «Ἡ προαίρεση ὡς παράγων διαμόρφωσης τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο».

4. Στό Θεολογικό Συνέδριο «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας καί Ὠλένης (Πύργο καί Ἀμαλειάδα Ἠλείας, 23-24 Φεβρουαρίου 2008), μέ θέμα εἰσήγησης: «Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἐν διαλόγῳ θεολογικῷ μετά τῶν Ἑτεροδόξων. Κριτήρια καί προϋποθέσεις».

5. Στό ΙΔ' Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν «Παιδεία, Πολιτισμός καί Ἐκκλησία. Ἡ Συμβολή τῆς Θεολογίας», πού ὀργανώθηκε ἀπό τόν Μεταπτυχιακό Φοιτητικό Θεολογικό Σύνδεσμο, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (Καλαμάτα, 4-6 Ἰουλίου 2008).

6. Στήν Ἡμερίδα «Θρησκεία ἤ Ἐκκλησία; Ἡ θεολογική ἀνταπόκριση στίς ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τόν Μεταπτυχιακό Φοιτητικό Θεολογικό Σύνδεσμο, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πᾶσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης (8 Νοεμβρίου 2008).

7. Στό ΙΕ' Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν «Mare Nostrum. Μεσόγειος καί Χριστιανισμός διά μέσου τῶν αἰώνων», πού ὀργανώθηκε ἀπό τόν Μεταπτυχιακό Φοιτητικό Θεολογικό Σύνδεσμο, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου (Πάρος 3-5 Ἰουλίου 2009).

8. Στό ΙΣΤ' Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν «Ὁ θεολογικός λόγος σέ περιόδους κρίσεων», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τόν Μεταπτυχιακό Φοιτητικό Θεολογικό Σύνδεσμο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν (Καρλοβάσιον, 2-6 Ἰουλίου 2010).

9. Στό Διεθνές Συμπόσιο «Simbolum de credinta Niceo-Constantinopolitan - sinteza a invataturii crestine si temei al spiritualitatii noastre (Τό Σύμβολο τῆς πίστεως. Σύνθεση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καί θεμέλιο τῆς πνευματικότητάς μας)» πού ὀργάνωσε ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ovidius τῆς Κωστάντζας (Dorna-Arini (Bucovina), 2-3 Νοεμβρίου 2010), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου καί ἡ αἵρεση τῶν τροπικῶν».

10. Στό Διεθνές Συμπόσιο «Sfintele Taine si familia crestina (Τό μυστήριο τοῦ γάμου στή χριστιανική οἰκογένεια)» πού ὀργάνωσε ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ovidius τῆς Κωστάντζας (Dorna-Arini (Bucovina), 17-19 Ὀκτωβρίου 2011), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου».

11. Στό 20ο Διεθνές Οἰκουμενικό Συνέδριο ὀρθοδόξου πνευματικότητας «Man-custodian of creation», τό ὁποῖο διοργανώθηκε στό Μοναστήρι τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας σέ συνεργασία μέ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Bose, 5-8 Σεπτεμβρίου 2012).

12. Στό Διεθνές Συμπόσιο «Taina însănătoşirii vieţii sufleteşti şi trupeşti şi modalitate de pastoraţie a bolnavilor (Τό μυστήριοτῆςπνευματικῆς καίσωματικῆς ἀνάνηψης τῆςζωῆς τοῦ ἀρρώστου καί ὁποιμαντικόςτρόπος ἐφαρμογῆς του)», πού ὀργάνωσε ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ovidius τῆς Κωστάντζας (Dorna-Arini (Bucovina), 15-16 Ὀκτωβρίου 2012), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ νόσος τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἐν Χριστῷ θεραπεία της. Τό μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου».

13. Στό Διεθνές Συμπόσιο «Biserica si Societatea in contemporaneitate: provocari, tendinte si perspective (Ἡ Ἐκκλησία στή σύγχρονη κοινωνία: Προκλήσεις, τάσεις καί προοπτικές)», πού ὀργανώθηκα ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Valahia τῆς Târgovişte Ρουμανίας, (Târgovişte, 5-6 Ἰουνίου 2013), μέ θέμα εἰσήγησης: «Ἐκκλησία καί Παράδοση στόν σύγχρονο κόσμο».

14. Στό 21ο Διεθνές Οἰκουμενικό Συνέδριο ὀρθοδόξου πνευματικότητας «The ages of the spiritual life», τό ὁποῖο διοργανώθηκε στό Μοναστήρι τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας σέ συνεργασία μέ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Bose, 4-7 Σεπτεμβρίου 2013).

15. Στό Διεθνές Συμπόσιο «Globalizare, religie si educatie (Παγκοσμιοποίηση, θρησκεία και παιδεία)», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τό Κέντρο Διεπιστημονικῶν Ἑρευνῶν Πίστη-Ἐπιστήμη-Ἱεραποστολή Άγιος Απόστολος Παύλος τοῦ Πανεπιστημίου Valahiaστό Târgovişte σέ συνεργασία μέ τήν Ἀρχιεπισκοπή Τυργοβιστίου (Târgovişte, 13-14 Νοεμβρίου 2013), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ὁμογενοποίηση τῆς σύγχρονης κοινωνίας».

16. Στό Δ' Διεθνές Συμπόσιο Ὀρθόδοξης Δογματικῆς Θεολογίας, μέ θέμα: «Dogma and terminology in the Orthodox Tradition Today», (Σόφια, 22-24 Σεπτεμβρίου 2014), μέ θέμα εἰσήγησης: «Ὁ ἱστορικός χαρακτήρας τοῦ δόγματος. Ὁ λόγος τῆς Ἀληθείας στήν ἱστορία τῆς θείας ἀποκαλύψεως».

17. Στό Α' Διεθνές Πατρολογικό Συμπόσιο, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἐπισκοπή Severin καί Strehaia σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τῆς Κραϊόβας, στό Drobeta Turnu Severin Ρουμανίας, (7-9 Ὀκτωβρίου 2014), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ προαίρεση ὡς παράγων διαμορφώσεως τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας κατά τόν ἅγ. Ἰωάννη τό Χρυσόστομο».

18. Στό Διεθνές Συνέδριο «Ἡ ἱερά Ἐξομολόγηση καί ἡ θ. Εὐχαριστία - Τά οὐσιώδη μυστήρια τοῦ πνευματικοῦ βίου», πού διοργανώθηκε ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου «Ovidius» τῆς Κωνστάντζα σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τῆς Τόμιδος, Dorna Arini (Bucovina), 10-11 Νοεμβρίου 2014, μέ θέμα εἰσήγησης: «Ἀπό τό ψεῦδος τῆς κακίας στήν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Μία συστηματική προσέγγιση τοῦ μυστηρίου τῆς Μετανοίας».

19. Στό Διεθνές Συνέδριο «Θεολογία καί πρόσωπο. Θεολογική, παιδαγωγική καί βιοηθική προσέγγιση», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τό Κέντρο Διεπιστημονικῶν Ἑρευνῶν Πίστη-Ἐπιστήμη-Ἱεραποστολή Άγιος Απόστολος Παύλος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς καί Ἐπιστημῶν Παιδείας τοῦ Πανεπιστημίου Valahiaστό Târgovişte (Târgovişte, 13-14 Νοεμβρίου 2014), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου στήν ὀρθόδοξη θεολογική παράδοση».

20. Στό Διεθνές Συνέδριο «Τό ποιμαντικό-ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ κοινωνικο-κοινοτικές συνέπειες αὐτοῦ τοῦ ἔργου: ἱστορία, ἐπικαιρότητα, προοπτικές», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τό Κέντρο Διεπιστημονικῶν Ἑρευνῶν Πίστη-Ἐπιστήμη-Ἱεραποστολή Άγιος Απόστολος Παύλος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς καί Ἐπιστημῶν Παιδείας τοῦ Πανεπιστημίου Valahiaστό Târgovişte σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τοῦ Târgoviştei (Târgovişte, 2-3 Ἰουνίου 2015), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ὁ μοναχισμός, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, καί ἡ προσφορᾶ του στόν σύγχρονο κόσμο».

21. Στό Β' Διεθνές Πατρολογικό Συμπόσιο, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἐπισκοπή Severin καί Strehaia σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τῆς Κραϊόβας, στό Drobeta Turnu Severin Ρουμανίας, (Orsova, 7-10 Σεπτεμβρίου 2015), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνος καί ἡ σημασία τῆς ἐπίκλισης καί προσκύνησης τῶν ἁγίων».

22. Στό Γ' Διεθνές Πατρολογικό Συμπόσιο, τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἐπισκοπή Severin καί Strehaia σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο τῆς Κραϊόβας, στό Drobeta Turnu Severin Ρουμανίας, (30 Μαΐου-1 Ἰουνίου 2016), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Ὁ περί τοῦ Θεοῦ λόγος: Θεολογία ἤ Ἠθική».

22. Στό 24ο Διεθνές Οἰκουμενικό Συνέδριο ὀρθοδόξου πνευματικότητας «Mertyrdom and Communion», τό ὁποῖο διοργανώθηκε στό Μοναστήρι τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας σέ συνεργασία μέ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Bose, 7-10 Σεπτεμβρίου 2016).

23. Στό Διεθνές Συνέδριο «1517-2017: 500 χρόνια ἀπ´ό τή Μερταρρύθμιση», τό ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπό τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν ὑποστήριξη τοῦ Γερμανικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης, στή Θεσσαλονίκη (28-30 Μαρτίου 2017), εἰσηγηθείς τό θέμα: «Προϋποθέσεις μιᾶς κριτικῆς τῆς κοινῆς διακήρυξης περί δικαιώσεως μεταξύ Λουθηρανῶν καί Ρωμαιοκαθολικῶν ἐξ ἑπόψεως ὀρθοδόξου θεολογίας».

Ὁ Νικόλαος Ξιώνης εἶναι ἐπίσης μέλος τῶν Διεθνῶν Ἐρευνητικῶν Ἑνώσεων: α) τῆς Internasional Association of Patristic Studies καί β) τῆς Internasional Association of Dogmatic Theologians.