Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Κολοβοπούλου » Εργογραφία

Μαρίνα Κολοβοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια - Marina Kolovopoulou, Assistant Professor

Ἐργογραφία (ἐνδεικτική παράθεση)

Ἐνδεικτικά ἀπό τίς δημοσιεύσεις της ἀναφέρονται τά παρακάτω:

1. «Οἱ Ἰουδαίοι στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί στά ἔργα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου», Ἀνάτυπο ἀπό τόν Τόμο Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο στόν Ἱερό Χρυσόστομο», Βέροια 2007.

2. «Science and Technology – Sources of Violence against the Earth. A Theological Perspective», Peace on Earth and Peace with the Earth, John Knox Series no. 20, Geneva 2008, σσ. 135-143.Τό ἐν λόγῳ ἄρθρο, μεταφράστηκε καί στά γερμανικά «Wissenschaft und Technik - Quellen der Gewalt gegen die Erde. Uberligungen aus der Sicht der Orthodoxen Theologie», Friede Mit der Erde, ed. Geiko Mulle-Fahrenholz, Umbeck 2010, σσ. 113-127.

3. «Dialogul inter-religos la sfantul Grigorie Palama si contributia lui la realitatea multiculturala europeana», (Ὁ διαθρησκειακός διάλογος στόν Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί ἡ συμβολή του στήν εὐρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα) Annales Universitatis Valachiae, Facultatea de Teologie, Targoviste 2008.

4. «The basic teaching of Arius thought and Athanasius theology. An outline», Invataturile fundamentale de credinta in spiritualitatea si cultura romaneasca, Universitatea "Ovidius" Constanta, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Dorna Arini, Noiembrie 2010.

5. «Puncte de vedere ale invataturii ortodoxe despre taina sfantului botez», (Ὄψεις τῆς περί τοῦ Βαπτίσματος ὀρθοδόξου διδασκαλίας), Sfintele Taine si familia crestina, Universitatea "Ovidius" Constanta, Facultatea de Teologie Ortodoxa,  Dorna Arini, Octombrie 2011.

6. «Simachus, prefectul Romei, şi Ambrozie, episcopul Mediolanului Un dialog actual din secolul al IV-lea», (Σύμμαχος, ἔπαρχος Ρώμης καί Ἀμβρόσιος, ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Ἕνας ἐπίκαιρος διάλογος τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ.), στόν τόμο Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου μέ θέμα Παγκοσμιοποίηση, Θρησκεία καί Παιδεία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Valahia, τῆς Targoviste Ρουμανίας.

7. «A-Teologia Postmoderna: Constructivism la deconstructivism», (Μεταμοντέρνα Α-Θεολογία: Δόμηση στήν Ἀποδόμηση), στό Misiune, Spiritualitate, Cultura, Valahia University Press, Targoviste 2014.

8. «Εὔλογος σιωπή καί ἔνθεος λόγος. Ἡ πρόκληση τοῦ θεολογικοῦ λόγου», Θεολογία, τεῦχος Α´ (Ἰανουαρίου-Μαρτίου) 2014.

9. Ἐπίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τόμος 35ος, Μέρος Α´, Ἀθήνα 2011.

10. Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α´, Α-Άισα, Στρατηγικές Ἐκδόσεις

Ἀγγλικανισμός (σ. 111-112), Ἀγγλοκαθολικοί (σ. 112), Ἀγιβέρτος ἤ Ἀλγιβέρτος (σ. 128), Ἀγρίππας Ἐρρίκος Κορνήλιος. Ἀποκρυφιστής φιλόσοφος (σ. 184), Ἀδαλβέρτος ἤ Ἀλδεβέρτος (8ος αἰ.,) (σ. 204), Ἀδαλβέρτος Μαγδεμβούργου (σ. 204), Ἀδαλβέρτος ἐπίσκοπος Πράγας (σ. 204), Ἀδάμ (ψευδώνυμο Γάλλου ἰανσενιστοῦ συγγραφέως) (σ. 208), Ἀδβεντιστές (σ. 212), Ἄδελμανν Βερνάρδος (σ. 215), Ἀδελφοί τοῦ Ἐλεύθερου Πνεύματος (σ. 217).

Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β´,  Αίσθημα­­- Άνσελμος, Ἀκαθολικοί (σ. 38).

11. «Ὁ Καθηγητής Βασίλειος Γιαννόπουλος». Παρουσίαση τοῦ ἔργου καί τῆς δράσης του, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμ. ΜΒ´(2007).

12. «Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος», Παρουσίαση τοῦ ἔργου καί τῆς δράσης του, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμ. ΜΔ´(2009).

13. «Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Κωνσταντῖνος Σκουτέρης». Παρουσίαση τῆς δράσης καί τοῦ ἔργου του, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμ. ΜΕ´(2010).

14. Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Θεολογία, τόμ. 80, τ. 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2009.

15. «Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ Μεγάλη Κυρία καί Μητέρα τῆς ἐρήμου», Οἰακοστρόφιον, Τιμητικός Τόμος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου-Τήνου, κ. Δωροθέου Β΄.

16. «Ἡ παροῦσα καί ἐπιστρέφουσα Ἁγία. Ἡ Ἁγία Φωτεινή τῆς Καρπασίας», Πνευματική Διακονία, τ. 18ο, Ἱερά Μητροπόλις Κωνσταντίας- Ἀμμοχώστου.

17. Πρόνοια: Δωρεά ἤ Δοκιμασία, μία ἀπάντηση τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2012. (Ὑπό ἔκδοση).