Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Kορναράκης » Διδακτική δραστηριότητα

Διδακτική δραστηριότητα

 

Μετά την εκλογή και το διορισμό του στη βαθμίδα του Λέκτορος στο αντικείμενο της Πατερικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στον τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι., του ανετέθη η διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

 1. Πατρολογία (Υ): Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 1998 - 1999 και το αντίστοιχο του 1999 - 2000 παρέδωσε μαθήματα για την περίοδο από τους Καππαδόκες Πατέρες και εξής. Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2000 - 2001 παρέδωσε μαθήματα εισαγωγής στην Πατρολογία και σχετικώς με την περίοδο έως και τους Απολογητές. Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2001 - 2002 επανήλθε στην περίοδο από τους Καππαδόκες Πατέρες και εξής.
 2. Πατερική Θεολογία (Υ): Κατά τα θερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1998 - 1999, 1999 - 2000, 2000 - 2001 και 2001 - 2002 παρέδωσε μαθήματα εισαγωγής στην Πατερική Θεολογία, μεθοδολογικών ζητημάτων ερεύνης του αντικειμένου, Τριαδολογίας και Πνευματολογίας του Μ. Βασιλείου.
 3. Θέματα Πατερικής Θεολογίας (Ε): Κατά τα θερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2000 - 2001 και 2001 - 2002 παρέδωσε μαθήματα περί της Εικονομαχίας, εισαγωγής στην ιστορία και θεολογία των ιερών εικόνων, ζητήματα Πατερικής ανθρωπολογίας και θεολογίας των εικόνων.
 4. Θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητος (Ε): Κατά τα θερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1998 - 1999, 1999 - 2000, 2000 - 2001 και 2001 - 2002 παρέδωσε μαθήματα επί της ανθρωπολογίας των Νηπτικών Πατέρων.
 5. Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων (Υ): Κατά τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1998 - 1999 και 1999 - 2000 (μαζί με τον τότε Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Χριστινάκη, ο οποίος ασχολείτο με τις έξι πρώτες Οικουμενικές Συνόδους) παρέδωσε μαθήματα σχετικώς με τις αιτίες και τις αφορμές συγκλήσεως, όπως και το ιστορικό πλαίσιο, τη δογματική διδασκαλία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου αλλά και τη θεολογία των κανόνων της.

Εξάλλου, κατόπιν αναθέσεως του τομέως δίδαξε τα ακόλουθα μαθήματα:

 1. Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία (Υ): Κατά τα θερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1998 - 1999 και 1999 - 2000 μαζί με τον τότε Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Χριστινάκη, ο οποίος ασχολείτο με την πρώτη περίοδο. Παρέδωσε μαθήματα σχετικώς με την περίοδο από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση.
 2. Βυζαντινή Ιστορία (Ε): Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998 - 1999 μαζί με τον τότε Επίκουρο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Λιάκουρα.

Μετά την εκλογή και το διορισμό του στη βαθμίδα του Επικούρου Καθηγητού στο αντικείμενο της Χριστιανικής Ηθικής (Ορθόδοξος Πνευματικότης) στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στον τομέα Συστηματικής Θεολογίας, του ανετέθη η διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

α. Προπτυχιακά μαθήματα:

 1. Χριστιανική Ηθική (Υ): Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 - 2003, μαζί με τον Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Παπαχαραλάμπους (έως και την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία, 21-03-2007), κατόπιν ως μόνος διδάσκων, διδάσκει το μάθημα της Χριστιανικής Ηθικής (Εισαγωγή στην ηθική σκέψη, κοινωνική και φιλοσοφική ηθική, η ηθική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, σχέση ήθους και δόγματος, βιοηθικά προβλήματα).
 2. Θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητος (Ε): Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 - 2003. Εισαγωγή στο γεγονός της Ορθοδόξου Πνευματικής ζωής, τα Πατερικά θεμέλια αυτής, ατομικές διαφορές και Ορθόδοξος Πνευματικότης, το βίωμα της μετανοίας, ψυχολογικό και θεολογικό υπόβαθρο.
 3. Πηγαί ηθικής Θεολογίας (Ε): Από το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 - 2003. Συστηματική θεώρηση της ανθρωπολογικής διδασκαλίας των Νηπτικών Πατέρων.

β. Μεταπτυχιακά μαθήματα:

 1. Επιστημονική μεθοδολογία Συστηματικού τομέως: Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003 - 2004. Εισαγωγή στη μέθοδο της έρευνας, αναζήτηση πηγών και βοηθητικής βιβλιογραφίας, χρήση διευθύνσεων ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.
 2. Θέματα ηθικής θεολογίας και ανθρωπολογίας: Ειδικότερη εμβάθυνση στην ανθρωπολογική διδασκαλία των Νηπτικών Πατέρων. Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 - 2003.
 3. Φύλο και Ορθόδοξος Πνευματικότης: Από το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003 έως και το θερινό του 2008, στα πλαίσια του διατμηματικού ΠΜΣ Φύλο & Θρησκεία.