Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Παλάντζα » Δημοσιεύσεις- Συνέδρια

Ἀλεξάνδρα Β. Παλάντζα, Eπίκουρη Καθηγήτρια - Alexandra Palantza, Assistant Professor

 

Δημοσιεύσεις- Συνέδρια

 

1. «Ὁ Ἐσχατολογικός» Προφήτης (διδ. διατριβή), Ἀθήνα 2003.

2. «Ὁ Θεόδωρος Κ. Ζωγράφος καί ἡ καθολική ἐπιστολή Ἰούδα», ἀνάτυπο ἀπό τήν ΕΕΘΣΠΑ, ΛΘ (2004), 513-589.

3. «Οἱ περί Φαρισαίων, Σαδδουκαίων καί Ἐσσηνῶν μαρτυρίες τοῦ Ἰουδαίου ἱστοριογράφου Ἰωσήπου», Ἀθήνα 2005.

4. «Ὁ θεσμός τῶν Διακονισσῶν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ μέχρι τῶν Βυζαντινῶν χρόνων», ἀνάτυπον ἐκ τῶν Πρακτικῶν τοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας (Πύργος-Ἀμαλιάδα 3 καί 4 Φεβρουαρίου 2007) μέ γενικό θέμα Ἡ γυναίκα στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Πύργος 2008.

5. Μωυσῆς -Ἠλίας, Στίς περί Μεταμορφώσεως διηγήσεις τῶν Συνοπτικῶν καί στό Ἀποκ. 11, 4 ἑξ., Ἀθήνα 2007.

6. “ Ἡ χρήση τῶν ὁρων «προφητεία», «προφητεύειν», «προφήτης» στήν Α’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου”, στόν Τόμο Ἀπό- στολος Παῦλος καί Κόρινθος, Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ( Κόρινθος 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), ἐκδ. Ψυχογιός, Ἀθήνα 2009, σς. 449-475.

7. «Ἡ ἔννοια τῶν ὅρων «μαθητεία» καί «μαθητής» στήν θεολογία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ» ( ὑπό ἔκδοση στόν Τόμο πρός τιμήν τοῦ Ὁμ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Ἰω. Γαλάνη).

8. Συμμετοχή στό Ἐπιστημονικό Συμπόσιο μέ διεθνή συμμετοχή καί τίτλο: «Ἀφηγηματικές προσεγγίσεις στήν Συμβουλσυτική καί τήν Ἐκπαίδευση» (Βόλος, 15-16 Μαϊου 2010) τοῦ Π.Μ.Σ. Συμβουλευτική στήν Εἰδική Ἀγωγή, τήν Ἐκπαίδευση καί τήν Ὑγεία, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Εἰδικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μέ βεβαίωση).

9. Συμμετοχή στό 12ο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο ταῆς ἑλληνικῆς ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν ( Σέρρες, 17-19 Σεπτεμβρίου, 2010) μέ θέμα : «Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί Εὐαγγελιστής. Θέματα εἰσαγωγικά, ἱστορικά, ἑρμηνευτικά και θεολογικά τοῦ Εὐαγγελίου του. Εἰσήγηση μέ θέμα : «ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. Τό Ἐξοδ. 16, 4-15 στήν θεολογία τοῦ Κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου». (μέ βεβαίωση).

10. Ἄρθρο μέ θέμα «Μεσσίας-Μεσσιακοί τίτλοι» στήν ἔκδοση μιᾶς σχολιασμένης Ἁγίας Γραφῆς ὑπό τήν αἰγίδα καί ἔκδοση τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας (ὑπό ἔκδοση).

11. Συμμετοχή στήν ἔκδοση τῆς μεταφράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς ( Α΄, Β΄, Γ΄, Δ’ Μακκαβαίων) στήν δημοτική μέ τήν συνεργασία τῶν Καθηγητῶν (Παλαιᾶς και Καινῆς Διαθήκης) τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης (ὑπό ἔκδοση).